تقدیرنامه ها

1-دریافت لوح تقدیر برای سازمان تحت سرپرستی (موسسه تحقیقاتی خورشیدپژوه) بعنوان سازمان خلاق نوآور برتر در جشنواره خلاقیت و نوآوری در عرصه صنعت و معدن-1387

2- دریافت لوح تقدیر برای سازمان تحت سرپرستی (موسسه تحقیقاتی خورشیدپژوه) بعنوان سازمان پژوهشی  نمونه اداره صنایع و معادن استان تهران-1389

3- تقدیرنامه بعنوان سخنران در کنگره ملی بزرگان انرژی و فناوری هزاره سوم- تهران-تیر ماه 1390

4- تقدیرنامه بعنوان سخنران در همایش اقتصاد انرژی در صنعت ساختمان- روزنامه دنیای اقتصاد- -تیر 1390

5- تقدیر نامه بعنوان سخنران “مدیریت انرژی در ساختمان با تاکید بر کاربرد انرژی خورشیدی”- انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران- تهران 1390

6- تقدیرنامه بعنوان سخنران همایش الگوهای نوین در مدیریت پسماند- شهرداری تهران- 1389

7- تقدیرنامه سخنران در جشنواره پوشانه های نوین- دانشگاه تهران-آذر 1389

8- تقدیر نامه بعنوان سخنران ” جایگزینی منابع فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر” – انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران- تهران-1389

9- تقدیرنامه بعنوان سخنران ” نقش راه اندازی صنایع خورشیدی در اقتصاد خرد و کلان کشور” –انجمن مدیریت سبز ایران -تهران-1389

10-تقدیر نامه بعنوان سخنران ” انرژی های تجدیدپذیر” – کنگره بین المللی انرژی اکولوژی، اقتصاد- باکو- 2009

11- تقدیرنامه بعنوان سخنران اولین همایش “باد و خورشیدی” -1390

12-تقدیر نامه بعنوان سخنران علمی “دومین کنفرانس انرژی‌های پاک”- کرمان-1391

13- تقدیرنامه بعنوان سخنران علمی “هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت سبز”-تهران 1392

14-تقدیرنامه از گروه بهمن به منظور تدریس دوره آموزشی خلاقیت و نوآوری-1393

15-تقدیرنامه بعنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی- 1393

16-تقدیرنامه بعنوان سخنران علمی “اولین همایش معماری خورشیدی”- سازمان نظام مهندسی قزوین- 1393