کتاب های منتشر شده
 1. استقرار سیستم مدیریت نوآوری، 1394، انتشارات ابتکار دانش
 2. ابزارهای استاندارد حل مساله، 1394، انتشارات ابتکار دانش
 3. سیستم‌های برق خورشیدی مستقل از شبکه، 1394، انتشارات ابتکار دانش
 4. سیستم‌های برق خورشیدی متصل به شبکه، 1394، انتشارات ابتکار دانش
 5. مدیریت جامع نوآوری، 1390، انتشارات ابتکار دانش
 6. مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان، 1390، انتشارات ابتکار دانش
 7. خودآموز خویش فرمای خلاق، 1385، انتشارات ابتکار دانش
 8. مدیریت خویش فرمای خلاق، 1384، انتشارات ابتکار دانش
 9. تاسیسات حرارتی خورشیدی-طراحی، نصب، راه اندازی، تعمیر و نگهداری، 1383، انتشارات رشید
 10. خویش فرمای خلاق، 1383، انتشارات رشید
 11. اصول و مباني كاربردي تكنولوژي مواد، 1382، انتشارات گنج عرفان
 12. اصول و مبانی استاتیک برای دانشجویان فنی و مهندسی، 1381، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 13. كاربرد انرژي هاي نو در زندگي، 1376، انتشارات سازمان بهره وری انرژی ایران
 14. كاربرد توربين هاي بادي در كشاورزي
 15. پزشك كامپيوتر خود باشيد
 16. ترجمه كتاب : Renewable Energy Technologies 1994, Kulsum Ahmed
 17. Dawud fadai,Helmut Kohlert, Hans-ulrich sachs, (2013), “Entrepreneurship for Engineers”, Oldenbourg Verlag publication, Germany

Erstellen von Simulationsmodellen fuer eine computergestuezte Trocknung von Getreide in Silo