اختراعات ثبت شده
 1. سیستم آبیاری هوشمند خورشیدی به شماره ثبت اختراع : 46065 – مورخ : 1386/11/17
 2. کولر هوا خشک خورشیدی ویژه مناطق مرطوب و شرجی کشور شماره ثبت: 46067 مورخ1386/11/17
 3. کولر آبی خورشیدی بدون عارضه آلرژی به شماره ثبت 46066 – مورخ : 17 /11/ 1386
 4. یخچال خورشیدی بر پایه Desorption و Adsorption به شماره ثبت : 46069 – مورخ 1386/11/17
 5. سیستم یخ ساز خورشیدی به شماره ثبت اختراع : 46068 -مورخ: 1386/11/17
 6. سیستم خشک کن خورشیدی – الکتریکی بدون عایق به شماره ثبت :44782 – مورخ 24 /9/ 1386
 7. کلکتورهای خورشیدی با جاذب پلیمری به شماره ثبت اختراع : 56731 – مورخ : 1387/11/12
 8. رب خشک با استفاده انرژی خورشیدی به شماره ثبت اختراع : 56732 – مورخ : 1387/11/12
 9. آب شیرین کن خورشیدی قابل حمل با آب دهی 400 نفر به شماره ثبت 56735 مورخ 1387/11/12
 10. اسپری دفع حشره (پشه) گیاهی با عصاره اکالیپتوس به شماره ثبت 56594 – مورخ 1387/11/16
 11. دستگاه تصفیه آب خورشیدی حرارتی با جاذب پارچه ای به شماره ثبت 67892-مورخ 1389/9/22
 12.  آب شیرین کن خورشیدی تبخیری-تقطیری چند مرحله ای(MED) با کلکتور سهموی به شماره ثبت 68417-مورخ 1389/10/29
 13. سیستم گرمایش آب خورشیدی با استفاده از کلکتور لوله خلاء و پوشش سلکتیو به شماره ثبت 67930-مورخ 1389/9/23