سازمان مردم نهاد حامیان اشتغال و کارآفرینی نت www.nethami.com

شرکت تعاونی حامیان نوآوری و توانمندسازی نت www.nethami.com

فروشگاه الکترونیکی نت حامی www.nethami.ir

موسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه www.net-solar.com

موسسه فناوران کارآفرین نوآور www.net-inno.com